Inddragelse af praktiksteder
Inddragelse af praktiksteder_2

Af Pernille Benzon, den 21. december 2020


Frafald i forbindelse med første praktik på social- og sundhedsuddannelserne er en stor udfordring for både skoler og ansættende myndigheder. Frafaldet er langt større end på andre erhvervsuddannelser, og for størstedelen skyldes det, at eleverne føler, at de meget hurtigt kommer til at stå med et stort ansvar, samt at selve indholdet i jobbet som social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper kan være meget anderledes end forventet. Både skoler og ansættende myndigheder i landets kommuner har derfor igangsat aktiviteter og kampagner, som tager udgangspunkt i at fastholde eleverne i uddannelserne. Indsatsen omkring Inddragelse af praktiksteder under projekt "Karrierematch til SOSU-uddannelse og job" er et af disse tiltag, som handler om at styrke eleverne, så de er bedre forberedt til mødet med praksis samt praktikkerne på hovedforløbet og føler sig trygge ved overgangen fra skole til praksis.


Inddragelse af praktiksteder er afprøvet på SOSU Fyn ved, at praktikvejledere fra ansættende myndigheder i kommunerne har været til stede på skolen under elevernes grundforløb 2. Formålet har primært været at give eleverne et bedre kendskab til opgaverne i uddannelserne og at danne relationer mellem praksis og elever, så der skabes større tryghed i overgangen mellem skole og praktik. Samtidig har eleverne fået mulighed for at være nysgerrige på, hvad de kan bruge deres praktikvejleder til under uddannelsen. For praktikvejlederne og ansættende myndigheds vedkommende betyder besøgene på skolen, at de får en bedre indsigt i den enkelte elevs faglige kompetencer og personlighed, så der kan skabes det bedste match mellem elev og praktiksted. Samtidig har praktikvejlederne fået mulighed for sammen med eleven at afdække de væsentligste overvejelser i forbindelse med valget af hovedforløb samt overgangen mellem skole og praktik.


Hanne Eriksen, som er underviser på SOSU Fyn samt lokal tovholder på projektet, siger:


På SOSU Fyn synes vi, at indsatsen med inddragelse af praktiksteder har været enormt givende for både elever, skole og de ansættende myndigheder. Det, som tit betyder mest for at sikre en god overgang mellem skole og praksis, er det relationelle bånd, som gør, at eleverne føler sig trygge og føler, at de kan spørge om alle de ting, der kan bekymre dem i forbindelse med deres uddannelse. Herudover har praktikvejlederne kunnet understøtte eleven i valget af uddannelsesretning mod enten social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper ved tage en involverende samtale om opgaverne i de forskellige jobfunktioner.


Indsatsen om inddragelse af praktiksteder har også indbefattet at nytænke rammerne for mødet med praksis på skolen. Fire uddannelseskoordinatorer fra samarbejdskommunerne og to praktikvejledere har sammen med skolen udviklet et koncept omkring en café, hvor eleverne har mødt de ansættende myndigheder.


For Hanne Eriksen er der ikke tvivl om, at den øgede inddragelse af praktikvejledere via café-formen kan være med til at gøre overgangen nemmere for de mange elever på social- og sundhedsuddannelserne:


"Café Karrierematch" har været en virkelig god form for mødet mellem praktikvejledere og elever. Efter de individuelle samtaler har eleverne fået mulighed for at stille spørgsmål til et panel bestående af de ansættende myndigheder. Det har givet mulighed for at få afklaret mere af det, som kan virke usikkert i forhold til at skulle ud i arbejde på hovedforløbet. Caféen afholdes tidligt på grundforløbet, og før eleverne skal ud i virksomhedsforlagt undervisning. Det giver dem mulighed for meget tidligt i uddannelsen at reflektere over, om de er kommet ”på rette hylde” i deres karrierevalg.

Alle indsatser i projektet evalueres primo 2021, hvor det besluttes, om de skal fortsætte.